logo
days
hours
mins
secs

Apie LTOK

Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (LTOK) yra savarankiška, ne pelno siekianti, visuomeninė, pasaulio olimpiniam judėjimui priklausanti organizacija.

Savo veikloje LTOK vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija ir įstatymais, Olimpine chartija, olimpinio judėjimo antidopingo kodeksu, Tarptautinio olimpinio komiteto (TOK) sprendimais ir LTOK įstatais.

LTOK privalo saugoti savo autonomiją ir priešintis bet kokiam spaudimui, įskaitant politinį, religinį bei ekonominį, kuris galėtų kliudyti vadovautis Olimpine chartija.

LTOK veža sportininkus atstovauti Lietuvai olimpinėse žaidynėse ir kituose olimpiniuose renginiuose –  Europos žaidynėse, jaunimo olimpinėse žaidynėse ir olimpiniuose festivaliuose, vykdo sporto ir sporto medicinos specialistų kvalifikacijos kėlimo programas, skatina sporto mokslo ir medicinos plėtrą.

LTOK aktyviai įgyvendina Tarptautinio olimpinio komiteto programas ir darbotvarkę – remia bei vykdo Olimpinio švietimo projektus, skatina lyčių lygybę ir kilnų elgesį sporte, sporto visiems plėtotę, rūpinasi olimpinio judėjimo populiarinimu, jo istorijos įamžinimu, šalies olimpiniam judėjimui nusipelniusiais žmonėmis.

Kaip numato Olimpinė chartija, LTOK narės yra visos tarptautinių federacijų narėmis tapusios nacionalinės federacijos, kurių sporto šakos įtrauktos į olimpinių žaidynių programą, prie sporto ir olimpizmo plėtojimo prisidedantys asmenys bei kiti LTOK įstatuose numatyti subjektai.

Valdymas

Pagrindiniai LTOK valdymo organai yra Generalinė asamblėja, Vykdomasis komitetas, prezidentas ir Revizijos komisija.

LTOK generalinė asamblėja yra aukščiausiasis LTOK organas. Jį sudaro ir sprendimus priima tik LTOK nariai. Eilinė generalinės asamblėjos sesija šaukiama LTOK vykdomojo komiteto nutarimu ne rečiau kaip kartą per metus. Šioje sesijoje išklausoma ir tvirtinama LTOK vykdomojo komiteto veiklos, LTOK revizijos komisijos ir iždininko ataskaitos, metinė finansinė atskaitomybė ir biudžeto įvykdymo apyskaita, taip pat tvirtinama LTOK veiklos programa, metinis veiklos planas ir biudžetas, sprendžiami kiti aktualūs klausimai. Generalinės asamblėjos kompetencijai taip pat priklauso LTOK tikslų ir pagrindinių uždavinių nustatymas bei LTOK įstatų priėmimas, papildymas bei keitimas.

Ltok Struktura 3 920x491

Rinkimų generalinės asamblėjos sesijoje renkamas LTOK prezidentas, Vykdomojo komiteto ir Revizijos komisijos nariai. Rinkimų sesijos vyksta kas ketverius metus.

Neeilinė generalinės asamblėjos sesija gali būti sušaukta, jeigu to reikalauja ne mažiau kaip trečdalis LTOK narių, Vykdomasis komitetas arba Revizijos komisija.

LTOK vykdomasis komitetas vadovauja organizacijos veiklai tarp Generalinės asamblėjos rinkimų sesijų. Vykdomąjį komitetą sudaro 13 narių: prezidentas, trys viceprezidentai, generalinis sekretorius, iždininkas ir kiti septyni nariai.

Vykdomasis komitetas į posėdžius renkasi kartą per mėnesį LTOK prezidento kvietimu. Posėdį sukviesti gali ir daugiau kaip pusė Vykdomojo komiteto narių.

Vykdomasis komitetas sprendžia einamuosius LTOK veiklos klausimus, atsako už LTOK direktorato darbą ir lėšų tvarkymą, prezidento siūlymu skiria ir atleidžia LTOK direktorato generalinį direktorių, aprobuoja LTOK direktorato vidaus struktūrą ir visas su veiklos organizavimu susijusias vidaus tvarkos taisykles, steigia komisijas, fondus, įmones, filialus, atstovybes, prižiūri, kad būtų laikomasi Olimpinės chartijos reikalavimų, ir vykdo kitas jam įstatais bei asamblėjų patikėtas funkcijas.

Visi LTOK vykdomojo komiteto nariai renkami Generalinėje asamblėjoje.

LTOK prezidentas vadovauja LTOK veiklai, yra Generalinės asamblėjos sesijos, Vykdomojo komiteto posėdžio pirmininkas. Prezidentas atstovauja LTOK Lietuvos Respublikos, užsienio, tarptautinėse organizacijose ir daro viską, kas jam patikėta LTOK įstatais, Generalinės asamblėjos ir Vykdomojo komiteto nutarimais. Prezidentas už savo veiklą atsiskaito Vykdomajam komitetui, o už Vykdomojo komiteto veiklą – Generalinei asamblėjai.

LTOK revizijos komisija yra iš LTOK narių Generalinėje asamblėjoje po rinkimų sudarytas kontrolės organas, veikiantis pagal asamblėjos patvirtintus Revizijos komisijos nuostatus. Revizijos komisija kasmet teikia ataskaitas Generalinei asamblėjai.

Nuo 2012 m. LTOK prezidentė – olimpinė čempionė, Tarptautinio olimpinio komiteto narė, Europos olimpinių komitetų asociacijos viceprezidentė Daina Gudzinevičiūtė. LTOK generalinis sekretorius – Valentinas Paketūras. LTOK administraciją sudaro olimpinio sporto, olimpinio švietimo, užsienio ryšių bei ūkio skyriai.

Finansavimas

LTOK veiklą finansuoja UAB „Olifėja“ (LTOK priklauso 51% „Olifėjos“ akcijų), Tarptautinis olimpinis komitetas, rėmėjai ir partneriai bei LTOK priklausanti organizacija Lietuvos olimpinis fondas.

Lėšų ir pajamų naudojimą ne rečiau kaip vieną kartą per metus tikrina LTOK revizijos komisija bei nepriklausoma audito bendrovė.

LTOK tikslai, uždaviniai, veikla

* Veikti taikos labui, remti ir ugdyti sporto etiką, kovoti prieš dopingą bei atsakingai žiūrėti į aplinkosaugos problemas.

* Šalies sportinėje veikloje propaguoti pagrindinius olimpizmo principus, siekti, kad mokyklų ir universitetų kūno kultūros ir sporto programose atsispindėtų olimpizmas, rūpintis olimpinio švietimo institucijų kūrimu.

* Rūpintis Olimpinės akademijos, olimpinių muziejų veikla ir olimpinio judėjimo kultūrinėmis ir kitomis programomis.

* Užtikrinti Olimpinės chartijos laikymąsi Lietuvos Respublikoje.

* Skatinti sporto plėtotę.

* Padėti rengti sporto darbuotojus – organizuoti mokymus, kurie padėtų propaguoti pagrindinius olimpizmo principus.

* Kovoti su bet kokia diskriminacija ir prievarta sporte ir TOK bei tarptautinių federacijų (TF) uždraustų preparatų ir metodų vartojimu.

* Darniai bendradarbiauti ir palaikyti ryšius su atitinkamomis vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis institucijomis, veiksmingai prisidėti prie visų sporto plėtotės programų kūrimo.

* Drauge su Lietuvos sporto federacijomis, sąjungomis, asociacijomis ir kitomis institucijomis rūpintis sportininkų atranka ir rengimu olimpinėms žaidynėms bei kitoms varžyboms, kurias globoja TOK.

* Leisti ir platinti sportinę, informacinę, pažintinę literatūrą bei periodinius leidinius.

* Ginti sportininkų, trenerių ir kitų olimpiniam judėjimui nusipelniusių asmenų interesus.

* Dalyvauti TOK Olimpinio solidarumo programose, plėtoti ekonominę veiklą LTOK programoms ir olimpinėms rinktinėms finansuoti.

Prievolės

* Dalyvauti ir siųsti sportininkus į olimpines žaidynes, Europos žaidynes, jaunimo olimpines žaidynes ir olimpinius festivalius.

* Sudaryti ir parengti delegacijas olimpinėms žaidynėms ir regiono, žemyno ar pasaulio kompleksinėms sporto varžyboms, kurias globoja TOK, bei vadovauti šioms delegacijoms.

* Rūpintis delegacijos narių ekipiruote, kelionėmis ir apgyvendinimu.

Irkluotojai išskrido į Paryžių

LTeam Paris2024 kortelės

2024 07 16 Olimpiečių išlydėtuvės į Paryžių

2024 07 11 LTOK sportui ir olimpizmui nusipelniusių jubiliatų apdovanojimai

2024 07 11 Vykdomojo komiteto posėdis

2024 07 11 Olimpinių klausimų taryba

2024 07 04 Olimpiečiai dalyvauja techniniame seminare apie Paryžiaus olimpines žaidynes