logo
days
hours
mins
secs
Privatumo pranešimas


1.  Ką reiškia šis Privatumo pranešimas?

Šiame privatumo pranešime (toliau – Privatumo pranešimas) Jums pateikiame informaciją apie tai, kaip asociacija Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (toliau – LTOK) bei labdaros ir paramos fondas Lietuvos olimpinis fondas (toliau – LOF) (LTOK ir LOF bendrai vadinami – Duomenų valdytojais), tvarko Jūsų asmens duomenis gautus: (a) Jums registruojantis ir dalyvaujant Duomenų valdytojų organizuojamuose renginiuose ar mokymuose, (b) Jums registruojantis ir dalyvaujant Duomenų valdytojų organizuojamuose mokymuose sportininkams, treneriams, sporto gydytojams ir kitam personalui, (c) Duomenų valdytojams sudarant Olimpinių ir kitų žaidynių kandidatų sąrašus ir akreditacijas, (d) Duomenų valdytojams skiriant stipendijas sportininkams, (e) Duomenų valdytojams organizuojant keliones sportininkams, treneriams ir kitam personalui, (f) Jums naudojantis Duomenų valdytojų socialinės žiniasklaidos priemonėmis ir lankantis Duomenų valdytojų administruojamose interneto svetainėse: www.ltok.lt, www.lmz.lt, www.olimpinekarta.lt, www.mazujuzaidynes.lt (toliau – Interneto svetainė), (g) Duomenų valdytojams bendradarbiaujant su rėmėjais, (h) vertinant paraiškas dėl reklamos Olimpinių žaidynių metu; i) renkant statistiką, (j) duomenų valdytojams teikiant ataskaitas Tarptautiniam Olimpiniam komitetui (toliau – TOK), (k) Jums dalyvaujant darbuotojų atrankose, (l) Duomenų valdytojams administruojant tiekėjų sutartis, (m) Duomenų valdytojams vykdant sutartis su kontrahentais juridiniais asmenimis. Toliau visi nurodyti asmenys, kurių duomenis tvarko LTOK, LOF ar Duomenų valdytojai, vadinami – Duomenų subjektais.

2. Apie Duomenų valdytojus
Lietuvos tautinis olimpinis komitetas, juridinio asmens kodas 191368237, buveinė adresu Olimpiečių g. 15, LT- 09237, Vilnius ir Lietuvos olimpinis fondas, juridinio asmens kodas 190725412, buveinė adresu Olimpiečių g. 15, LT-09237, Vilnius, yra Duomenų valdytojai.

LTOK siunčia sportininkus atstovauti Lietuvai Olimpinėse žaidynėse ir kituose olimpiniuose renginiuose- Europos žaidynėse, jaunimo olimpinėse žaidynėse ir olimpiniuose festivaliuose, taip pat finansiškai prisideda prie sportininkų rengimo, remia sporto federacijų veiklą, atletams skiria olimpines stipendijas, vykdo sporto ir sporto medicinos specialistų kvalifikacijos kėlimo programas, skatina sporto mokslo ir medicinos plėtrą.

LTOK aktyviai įgyvendina TOK programas ir darbotvarkę – remia bei vykdo Olimpinio švietimo projektus, skatina lyčių lygybę ir kilnų elgesį sporte, sporto visiems plėtotę, rūpinasi olimpinio judėjimo populiarinimu, jo istorijos įamžinimu, šalies olimpiniam judėjimui nusipelniusiais žmonėmis.

LTOK yra LOF steigėjas. LOF veiklos tikslai yra remti olimpinį judėjimą Lietuvoje, remti Lietuvos sportininkų parengimą ir dalyvavimą Olimpinėse žaidynėse, reklamuoti LOF, LTOK, nuosavybės teise valdyti prekių ženklus ir kita.

Atsižvelgiant į vykdomas bendras veiklas ir projektus, LTOK ir LOF kartu nustato Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones. Dėl šių aplinkybių jie yra bendri Jūsų asmens duomenų valdytojai, kurie solidariai atsako už Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisėtumą.

  Su LTOK ir LOF paskirtu duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti el. paštu: dap@ltok.lt.

3.  Kas yra asmens duomenys?
Asmens duomenys yra bet kokia Duomenų valdytojų apie Duomenų subjektą renkama informacija, kuri gali

būti panaudota Duomenų subjekto asmens tapatybei tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti bei yra saugoma elektroniniu ar kitu būdu.

Asmens duomenys apima bet kokią informaciją, įskaitant Duomenų subjekto vardą, pavardę, adresą, kurią apie Duomenų subjektus Duomenų valdytojai renka dėl šiame Privatumo pranešime ar atskirame Duomenų subjekto sutikime ar susitarime su LTOK, LOF ar Duomenų valdytojais nurodytu tikslu.

4. Kodėl ir kokius tvarkome Jūsų asmens duomenis?
(a) Registracijos ir dalyvavimas Duomenų valdytojų organizuojamuose renginiuose ar mokymuose

Duomenų valdytojai skatindami sporto plėtrą, fizinį aktyvumą, formuojantį supratimą, kad olimpinis sąjūdis, kaip gyvenimo filosofija, skirtas ne vien tik sportininkų elitui, bet kiekvienam norinčiam sportuoti, ugdyti ir tobulinti asmenybę, nuolatos organizuoja renginius ir mokymus. Jums registruojantis ir dalyvaujant Duomenų valdytojų organizuojamuose renginiuose ar mokymuose mes renkame ir tvarkome Jūsų asmens duomenis žemiau nurodytais tikslais:

 • Mokytojams ir pedagogams registruojantis į renginius mes renkame jų: vardus, pavardes, el. pašto adresus, telefono numerius, darbovietės pavadinimus. Šie duomenys yra renkami sutikimo pagrindu ir saugomi 5 (penkerius) metus.
 •  Mokytojams ir pedagogams registruojantis į „Erasmus +“ programą ir mokymus mes renkame jų: vardus, pavardes, gimimo metus, el. pašto adresus, parašą, kontaktinio asmens nelaimės atveju informaciją, kitą dalyvio formoje pateikiamą informaciją. Šie asmens duomenys yra renkami sutarties pagrindu ir saugomi 5 (penkerius) metus.
 • Mokiniams (14 – 18 m.) registruojantis į Duomenų valdytojų organizuojamus renginius, pavyzdžiui „Jaunųjų lyderių“ programą, mes renkame jų: vardus, pavardes, el. pašto adresą arba telefono numerį, gimimo datą, mokymo įstaigą, tėvų – vardus, pavardes, el. pašto adresą arba telefono numerį ir parašus. Šie asmens duomenys yra renkami sutikimo pagrindu ir saugomi 5 (penkerius) metus nuo renginio pradžios.
 • Ugdymo įstaigoms registruojantis ir dalyvaujant „Olimpinė karta“ renginiuose mes renkame: ugdymo įstaigos atstovo vardą, pavardę, el. pašto adresą bei Ugdymo įstaigų pateikiamas nuotraukas ir kitą informaciją apie renginius, šie duomenys yra renkami sutarties pagrindu ir saugomi 5 (penkerius) metus.
 • Ugdymo įstaigos užtikrina, jog prieš pateikdamos mums nuotraukas, jos turi dalyvių sutikimus viešinti jų atvaizdus ir kitą informaciją. Nepaisant to, mes gerbiame renginio dalyvių teises ir jiems kreipusis į mus šiame Privatumo pranešime nurodytu el. paštu mes pašalinsime informaciją pagal pateiktą Duomenų subjekto prašymą.
 • Ugdymo įstaigoms registruojantis į „Mokyklų žaidynes“ ir „Mažųjų žaidynes“ mes renkame įstaigų atstovų vardus, pavardes, el. pašto adresus. Šie duomenys yra renkami teisėto intereso koordinuoti dalyvius pagrindu. Šiuos duomenis mes saugome 5 (penkerius) metus nuo renginio pradžios.
 • Ugdymo įstaigų atstovams ir mokytojams sutikus, renginio viešinimo tikslu mes rinksime jų: vardus, pavardes, mokymosi įstaigos informaciją, atvaizdą, šie asmens duomenys bus saugomi 5 (penkerius) metus nuo renginio pradžios. Jūs bet kada galite atšaukti savo sutikimą pranešdami apie tai šiame Privatumo pranešime nurodytu el. paštu.
 • Vykstant „Mokyklų žaidynių“ antram ir trečiam etapams mes renkame šiuos asmens duomenis: vaikų vardus, pavardes, amžių ir vaikų tėvų vardus, pavardes bei parašus. Šie duomenys yra renkami sutarties, kuri yra sudaroma sutinkant su renginio nuostatais, pagrindu ir saugomi 5 (penkerius) metus nuo renginio pradžios.

Dalyviams ar jų atstovams sutikus, renginio viešinimo tikslu, mes rinksime dalyvių: vardus, pavardes, mokymosi įstaigos informaciją ir atvaizdus. Šie asmens duomenys bus saugomi 5 (penkerius) metus nuo renginio pradžios dienos. Jūs bet kada galite atšaukti savo sutikimą pranešdami apie tai šiame Privatumo pranešime nurodytu el. paštu.

 Dalyviams registruojantis į „Olimpinę dieną“ ar „LTeam žiemos festivalį“ mes renkame jų: vardus, pavardes, el. pašto adresus, telefono numerius, parašus, dalyvaujant nepilnamečiams dalyviams mes renkame jų vardus ir pavardes bei jų įstatyminių atstovų

kontaktinę informaciją. Šie asmens duomenys yra renkami sutarties, kuri sudaroma sutinkant su renginio nuostatais, pagrindu ir saugomi 30 (trisdešimt) dienų nuo renginio pabaigos dienos.

Šių renginių metu dalyviai gali būti filmuojami ir fotografuojami, o jų nuotraukos gali būti naudojamos renginių viešinimo tikslu. Atsižvelgiant į renginio masiškumą, organizatoriai negali užtikrinti kiekvieno renginio dalyvio teisės nebūti filmuojamiems ar fotografuojamiems renginio metu. Mes pasižadame tokios medžiagos naudojimu nepažeisti Jūsų garbės ir orumo. Jeigu norite, kad paskelbta Jūsų nuotrauka iš renginio būtų pašalinta, praneškite apie tai šiame Privatumo pranešime nurodytu el. paštu.

Žiniasklaidos atstovai gali rodyti Jūsų nuotraukas ar video medžiagą tik laikydamiesi jiems taikomų teisės aktų reikalavimų, tačiau Duomenų valdytojai neatsako už žiniasklaidos atstovų    veiksmus.

Dalyviams registruojantis į kitus Duomenų valdytojų organizuojamus renginius, mes renkame jų: vardus, pavardes ir el. pašto adresus, teisėto intereso koordinuoti renginį tikslu. Šie asmens duomenys bus saugomi 5 (penkerius) metus nuo renginio pabaigos dienos.

Renginių dalyviams ar jų atstovams sutikus, mes renginių viešinimo tikslu galime rinkti jų atvaizdus, kuriuos saugosime 5 (penkerius) metus nuo renginio pabaigos dienos, jeigu sutikimo formoje nenurodyta kitaip.

Renginių laimėtojai yra skelbiami sutarties vykdymo tikslu, šie duomenys yra saugomi 5

(penkerius) metus.

(b) Registracijos ir dalyvavimas Duomenų valdytojų organizuojamuose mokymuose sportininkams, treneriams, sporto gydytojams ir kitam personalui
Vienas iš Duomenų valdytojų veiklos tikslų yra padėti rengti sporto darbuotojus, pirmiausia organizuojant kursus ir užtikrinant, kad kursai padėtų propaguoti pagrindinius olimpizmo principus. Duomenų valdytojai nuolatos organizuoja ar kuruoja nacionalinius ir tarptautinius kursus, mokymus ar renginius, skirtus sportininkams, treneriams ir kitiems su sportininkų rengimu susijusiems asmenims.

 • Jums registruojantis į Duomenų valdytojų kuruojamas sportininkų, trenerių, vadybininkų, medikų nacionalines ir tarptautines mokymų programas ar renginius, sutarties pagrindu yra tvarkomi šie Jūsų asmens duomenys: vardas, pavardė, el. paštas, amžius, sporto šaka, gimimo data, lytis, adresas, išsilavinimas, darbo patirtis, aukščiausi sportininko pasiekimai, rekomendacija, alergijos. Šie asmens duomenys yra saugomi 5 (penkerius) metus ir gali būti perduoti TOK, kelionių agentūroms, viešbučiams, lektoriams, audito bendrovėms, kitų šalių nacionaliniams olimpiniams komitetams, olimpinių sporto šakų federacijoms ir mokymų organizatoriams.
 • Duomenų valdytojai suteiktų mokymų suvestinės sudarymo tikslu, teisėto intereso administruoti mokymus pagrindu, renka Jūsų: vardą, pavardę, informaciją kokiuose mokymuose dalyvavote. Šie asmens duomenys yra saugomi 5 (penkerius) metus.

(c)  Olimpinių ir kitų žaidynių kandidatų sąrašų sudarymas ir akreditacijos
Vienas iš pagrindinių Duomenų valdytojų veiklos tikslų drauge su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis rūpintis sportininkų atranka ir rengimu Olimpinėms žaidynėms bei kitoms varžyboms, kurias globoja TOK.

 • Duomenų valdytojams sudarant Olimpinės komandos kandidatų sąrašus Jūsų asmens duomenys: vardas, pavardė, gimimo data, rungtis, miestas, treneriai, rengianti organizacija, geriausi rezultatai per praėjusius dvejus metus ir planuojami rezultatai ateinančiais metais yra gaunami iš olimpinių sporto šakų federacijų. Šie asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu ir saugomi 10 (dešimt) metų nuo atrankos dienos.
 • Duomenų valdytojams sudarant ir administruojant į Olimpinių žaidynių rinktinę atrinktų kandidatų sąrašus, Jūsų asmens duomenys: vardas, pavardė, gimimo data, atstovaujamo sporto rungtis, miestas, trenerių kontaktinė informacija, organizacija atsakinga už rengimą, geriausias pasiektas rezultatas, nuotrauka, CV, tėvų ikisantuokinės pavardės, aptarnaujantis personalas (treneriai, medikai ir kita), paso kopijos, vizos, sveikatos duomenys yra renkami sutarties pagrindu ir saugomi 10 (dešimt) metų.

Šie Jūsų asmens duomenys (visi arba dalis) sutarties vykdymo tikslu gali būti perduoti Olimpines žaidynes organizuojančios šalies komitetui, kelionių agentūroms, viešbučiams, draudimo bendrovėms, miestų sporto skyriams, olimpinių sporto šakų federacijoms, Lietuvos Respublikos Švietimo ir sporto ministerijai ir kitiems duomenų gavėjams.

 •  Duomenų valdytojams sudarant olimpinio jaunimo žiemos ir vasaros festivalių, Europos žaidynių, Jaunimo olimpinių vasaros ir žiemos žaidynės dalyvių ir kito personalo sąrašus bei juos administruojant yra renkami šie Jūsų asmens duomenys: vardas, pavardė, asmens kodai (ir/arba gimimo data), pilietybė, gyvenamosios vietos adresai, asmens tapatybės kortelės arba pasai, adresai korespondencijai, telefono numeriai, el. pašto adresas. Šie asmens duomenys yra renkami sutarties pagrindu ir saugomi 10 (dešimt) metų.

Šie Jūsų asmens duomenys (visi arba dalis), sutarties vykdymo tikslu, gali būti perduoti TOK, žaidynes organizuojančios šalies komitetui, kelionių agentūroms, viešbučiams, draudimo bendrovėms, miestų sporto skyriams, olimpinių sporto šakų federacijoms, Lietuvos Respublikos Švietimo ir sporto ministerijai ir kitiems duomenų gavėjams.

 • Duomenų valdytojai Jūsų dalyvavimo Europos jaunimo olimpiniame festivalyje užtikrinimo tikslu renka šiuos asmens duomenis: vardas, pavardė, paso kopija, gimimo data, sporto šaka, nuotrauka, charakteristika, pasiekimai, rezultatai, sveikatos pažymos, tėvų kontaktai, pavardės, adresas, telefono numeriai, tėvų pasų informacija, treneriai, medikai. Šie asmens duomenys yra tvarkomi nepilnamečių sportininkų tėvų sutikimo pagrindu ir saugomi 5 (penkerius) metus nuo festivalio dienos. Dalyvavimo Europos jaunimo olimpiniame festivalyje tikslu surinkti asmens duomenys yra perduodami festivalį organizuojančios šalies olimpiniam komitetui.

Jei Jūs nepateiksite aukščiau įvardintų duomenų, mes neturėsime galimybės užtikrinti Jūsų nepilnamečio vaiko dalyvavimo Europos jaunimo olimpiniame festivalyje, tačiau Jūs bet kada galite atšaukti savo sutikimą pranešdami apie tai šiame Privatumo pranešime nurodytu el. paštu.

 •  Duomenų valdytojai akreditacijos į Olimpines ar kitas žaidynes tikslu gali rinkti Jūsų paso duomenis. Jeigu esate žaidynėse dalyvaujantis sportininkas, papildomai bus renkamos Jūsų socialinių tinklų (Facebook ar Instagram) paskyrų nuorodos, informaciją apie Jūsų mokyklą, universitetą, hobius, nuotraukas ir kitą asmeninė informaciją, kurią Jūs pateiksite. Šie asmens duomenys yra tvarkomi sutarties pagrindu ir saugomi 10 (dešimt) metų.
 • Jūsų asmens duomenys surinkti akreditacijos tikslu bus perduoti TOK ir olimpines ar kitas žaidynes organizuojančios šalies komitetui.
 • Duomenų valdytojai akreditacijos į Olimpines ar kitas žaidynes tikslu renka šiuos žurnalistų asmens duomenis: vardas, pavardė, paso duomenys, žiniasklaidos priemonė, kontaktinė informacija. Šie asmens duomenys yra renkami sutarties pagrindu ir saugomi 10 (dešimt) metų.

Jūsų asmens duomenys surinkti akreditacijos tikslu gali būti perduoti TOK ir Olimpines ar

kitas žaidynes organizuojančios šalies komitetui.

(d) Stipendijų sportininkams skyrimas

Duomenų valdytojų vykdomos veiklos tikslas yra olimpinio judėjimo bei Lietuvos sportininkų parengimo ir dalyvavimo Olimpinėse žaidynėse rėmimas. Įgyvendindami šiuos tikslus, Duomenų valdytojai skiria stipendijas sportininkams ar padeda administruoti TOK skiriamas stipendijas.

 •  LTOK stipendijos sportininkui skyrimo tikslu duomenų valdytojai sutarties pagrindu tvarko šiuos asmens duomenis: vardas, pavardė, sporto šaka, stipendijos suma. Šie asmens duomenys yra saugomi 10 (dešimt) metų.
 • TOK stipendijos skyrimo tikslu, LTOK sutarties pagrindu tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis: vardas, pavardė, gimimo data, mokymosi įstaiga, sporto šaka, rezultatai/ pasiekimai, el. pašto adresas, telefono numeris, mokamos užsienio kalbos ir jų mokėjimo lygis, trenerio ir sportininko atstovaujamos Olimpinio sporto federacijos vadovo parašai, informacija, kur sportininkas sportavo, kur keliavo, kas tris mėnesius pateikiamos ataskaitos kur keliavo, sąskaitos, stipendijos dydis, patvirtinimas, kad nėra sveikatos sutrikimų, galinčių riboti sportinę veiklą. Šie asmens duomenys yra saugomi 4 (ketverius) metus ir perduodami TOK, sportininko atstovaujamai federacijai, auditoriams bei yra viešinami Interneto svetainėje.
 • Sportininkų finansavimas per federacijas tikslu, sutarties pagrindu, Duomenų valdytojai tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis: vardas, pavardė, informacija, kaip Sportininkas laikosi plano, treniruočių ir varžybų režimo, dopingo kontrolės, Olimpinės Chartijos ar kitų taisyklių, informacija apie Sportininko veiklą, kuri gali tiesiogiai pakenkti jo sportiniams rezultatams, informacija apie Federacijos rengiamus ar priimtus sprendimus, darančius įtaką Sportininko rengimui, informacija apie Federacijos ir Sportininko planuojamas sudaryti sutartis dėl Sportininko asmens ir (ar) vardo ir (ar) atvaizdo ir (ar) jo sportinių laimėjimų naudojimo reklamos tikslais, komerciniais ir (ar) pelno siekimo tikslais, kita su Sutarties vykdymu susijusi informacija. Šia asmens duomenys yra saugomi 10 (dešimt) metų.

(e) Kelionių sportininkams, treneriams ir kitam personalui organizavimas
 

Duomenų valdytojai, siekdami užtikrinti sportininkų ir kito personalo dalyvavimą Olimpinėse žaidynėse bei kitose varžybose, kurias globoja TOK, rūpinasi savo delegacijų narių ekipuote, kelione ir apgyvendinimu, sudaro delegacijos narių draudimo nuo nelaimingų atsitikimų (mirtis, liga, invalidumas, gydymo ir vaistų išlaidos) ir civilinės atsakomybės tretiesiems asmenims sutartis. Siekdami įgyvendinti šiuos veiklos tikslus, mes tvarkysime Jūsų asmens duomenis.

 • Duomenų valdytojai paraiškų vizoms tvarkyti tikslu, sutikimo pagrindu, gali rinkti šiuos Jūsų asmens duomenis: vardą, pavardę, paso kopiją ir jame esančią informaciją, adresą ir kitą informaciją reikalingą gauti vizą. Šie asmens duomenys yra saugomi 3 (trejus) metus ir gali būti perduodami šalies, kurios vizos siekiama gauti, ambasadai, Olimpiniam komitetui ar kitai institucijai.
 • Duomenų valdytojai lėktuvo bilietų į žaidynes, mokymus ar komandiruotes pirkimo tikslu, Jūsų sutikimo pagrindu, gali rinkti šiuos asmens duomenis: vardą, pavardę, asmens dokumento duomenis. Šie asmens duomenys yra saugomi 10 (dešimt) metų ir gali būti perduodami avialinijų kompanijoms ar kelionių agentūroms.

Jei Jūs nepateiksite aukščiau įvardintų duomenų, mes neturėsime galimybės padėti Jums gauti vizą ar įsigyti lėktuvo bilietus, tačiau Jūs bet kada galite atšaukti savo sutikimą pranešdami apie tai šiame Privatumo pranešime nurodytu el. paštu.

(f)  Socialinės žiniasklaidos priemonės
Informaciją, kurią mums pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis lankydamiesi mūsų paskyrose (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), mes kontroliuojame bendrai su socialinių tinklų valdytojais, kaip bendri asmens duomenų valdytojai.

Mūsų Interneto svetainėje pateikiamos nuorodos į mūsų paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse. Šiuo metu turime šias paskyras socialiniuose tinkluose:

 • Facebook – LTOK, LTeam, Lietuvos mažųjų žaidynės, Lietuvos mokyklų žaidynės, kurio privatumo pranešimas yra pasiekiamas: https://www.facebook.com/privacy/explanation;
 • Instagram – LTeam_official, kurio privatumo pranešimas yra pasiekiamas: https://help.instagram.com/519522125107875;
 • Youtube – LTeam, kurio privatumo pranešimas yra pasiekiamas: https://policies.google.com/privacy.

Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

Jums viešinant informaciją uždarose socialinių tinklų grupėse, pavyzdžiui Facebook grupėje „Olimpinė karta“, kurios buvo sukurtos LTOK ar LOF vykdomų projektų administravimui, Duomenų valdytojai su socialiniais tinklais yra bendri Jūsų asmens duomenų valdytojai.

Jums viešinant informaciją šiose uždarose socialinių tinklų grupėse, prašome Jūsų:

 • Neskelbti kitų asmenų nuotraukų ar informacijos apie juos, jeigu tas asmuo nėra davęs sutikimo;
 • Neskelbti informacijos, kuri gali pažeisti kitų asmenų garbę ir orumą ar žeist, žeminti juos;
 • Gerbti kitų asmenų teises bei laisves.

Jeigu manote, kad uždaroje grupėje paskelbta informacija pažeidžia Jūsų teises, kreipkitės į grupės administratorių ar šiame Privatumo pranešime nurodytu el. pašto adresu.

(g) Bendradarbiavimas su rėmėjais
Duomenų valdytojai vykdydami savo veiklą, pavyzdžiui, renginių organizavimas, mokymai ir kita, sulaukia paramos iš trečiųjų asmenų. Parama yra teikiama įvairiomis priemonėmis, todėl kartais mes galime perduoti Jūsų asmens duomenis rėmėjams žemiau nurodytais tikslais:

 • Laimėtų prizų jums įteikimo tikslu, sutarties, kuri yra sudaroma sutikus su renginio nuostatais, pagrindu, mes galime perduoti Jūsų: vardą, pavardę, el. pašto adresą, banko sąskaitos numerį rėmėjams. Šie asmens duomenys bus saugomi 10 (dešimt) metų.
 • Rėmėjų teikiamų paramos sportininkams užtikrinimo tikslu, teisėto intereso remti Olimpinių sporto šakų sportininkus pagrindu, mes galime Jūsų: vardą, pavardę, adresą, banko sąskaitos numerį, el. pašto adresą perduoti rėmėjams. Šie asmens duomenys bus saugomi 10 (dešimt) metų.

(h) Paraiškų dėl reklamos Olimpinių žaidynių metu vertinimas
Paraiškų dėl reklamos Olimpinių žaidynių metu vertinimo tikslu pateiktus asmens duomenis: kontaktinio asmens vardą, pavardę, el. pašto adresą, olimpinės komandos dalyvio vardą, pavardę ir kitus paraiškoje pateiktus asmens duomenis Duomenų valdytojai tvarkys teisėto intereso vykdyti veiklą pagrindu bei saugos 2 (dvejus) metus nuo atitinkamų Olimpinių žaidynių reklamos draudimo laikotarpio pabaigos.

(i) Statistikos rinkimas
Jums parsisiunčiant informaciją iš mūsų Interneto svetainės, pavyzdžiui apie Olimpinių vertybių ugdymo programą, Jūsų sutikimo pagrindu, mes renkame šiuos asmens duomenis: vardą, pavardė, el. pašto adresą, informacija kurią pateiksite užpildę anketą. Šie duomenys yra saugomi 5 (penkerius) metus nuo dokumento parsisiuntimo dienos.

(j)  Ataskaitų Tarptautiniam olimpiniam komitetui teikimas
Duomenų valdytojai aktyviai įgyvendina TOK programas ir darbotvarkę – remia bei vykdo Olimpinio švietimo projektus, skatina lyčių lygybę ir kilnų elgesį sporte, sporto visiems plėtotę, rūpinasi olimpinio judėjimo populiarinimu, jo istorijos įamžinimu, šalies olimpiniam judėjimui nusipelniusiais žmonėmis. Duomenų valdytojai dalyvaudami Olimpinio solidarumo programose turi TOK pateikti ataskaitas apie įgyvendintas programas ar suteiktą paramą.

 • Duomenų valdytojai renginių ataskaitų siuntimo TOK tikslu, renginių dalyvių sąrašus, nuotraukas iš renginių ir kt. reikalaujama informacija, sutarties pagrindu gali perduoti TOK. Duomenų valdytojai šią informaciją saugo 10 metų.
 •  Duomenų valdytojai ataskaitų TOK dėl Solidarumo fondo reikalavimų įgyvendinimo tikslu, sutarties pagrindu, TOK gali perduoti: sporto direkcijos darbuotojų, oficialių asmenų (LTOK prezidentės, viceprezidentų, vykdomojo komiteto narių, komisijų narių), olimpinės rinktinės narių-sportininkų, trenerių, gydytojų: vardai, pavardės, asmens kodai (ir/arba gimimo data), pilietybė, gyvenamosios vietos adresas, asmens tapatybės kortelė arba pasas, adresas korespondencijai, telefonas, el. paštas, darbovietės pavadinimas, pareigos, išsilavinimas, darbo patirtis. Duomenų valdytojai šią informaciją saugo 10 metų.

(k) Dalyvavimas darbuotojų atrankose
Mes renkame ir tvarkome Jūsų gyvenimo aprašymą ir/ar motyvacinį laišką ir/ar kitą Jūsų pateiktą informaciją (darbovietė, elektroninio pašto adresas, gimimo data, adresas, išsilavinimas, pavardė, telefono numeris, vardas, pageidaujamas darbas, gyvenimo aprašymo gavimo data, asmeninės savybės, darbo patirtis: paskutinė darbovietė, darbo stažas darbovietėje, užimtos pareigos, kita darbo patirtis, užsienio kalbų mokėjimas: kalba, skaitymo, rašymo, kalbėjimo lygiai, gebėjimas dirbti kompiuterio programomis, kiti duomenys ir motyvai, pageidaujamas atlyginimas) ir/ar kitą Jūsų pateiktą informaciją dalyvavimo atrankoje metu darbo atrankos vykdymo tikslu Jūsų sutikimo pagrindu, kurį Jūs išreiškiate Duomenų valdytojams atsiųsdami savo gyvenimo aprašymą ir/ar motyvacinį laišką. Jei nepateiksite savo gyvenimo aprašymo ir/ar motyvacinio laiško, mes negalėsime įvertinti Jūsų tinkamumo užimti siūlomas pareigas.

Tuo atveju, jei neišreikšite savo atskiro sutikimo tvarkyti Jūsų asmens duomenis pasibaigus šiai darbo atrankai, Jūsų asmens duomenis įsipareigojame ištrinti ir/ar sunaikinti ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienas po to, kai su atrinktu kandidatu bus pasirašyta darbo sutartis.

Jūsų sutikimo pagrindu duomenis saugosime sutikime nurodytą terminą.

(l) Tiekėjų sutarčių administravimas
Duomenų valdytojai sutarčių su tiekėjais administravimo tikslu, sutarties pagrindu tvarkos šiuos asmens duomenis: Kontaktinių asmenų vardus, pavardes, kontaktinę informaciją, susirašinėjimo turinį, sutarties detales ir kt. Šie asmens duomenys yra saugomi 10 (dešimt metų).

(m) Duomenų valdytojų sutarčių su kontrahentais juridiniais asmenimis vykdymas
Siekiant savo teisėto intereso užtikrinti Duomenų valdytojų sutarčių, sudarytų su kontrahentais juridiniais asmenimis, vykdymą, Duomenų valdytojai tvarko šių asmenų darbuotojų asmens duomenis, t. y. vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, susirašinėjimo turinys. Šie duomenys saugomi 10 (dešimt) metų.

5. Duomenų gavimas ir atskleidimas
Mes gauname Jūsų duomenis tiesiogiai iš Jūsų, taip pat Jūsų įrenginių, socialinių tinklų (Facebook, Instagram), olimpinių sporto šakų federacijų, miestų sporto skyrių, sveikatos priežiūros įstaigų, Jūsų atstovaujamų organizacijų, Jūsų mokymo/ ugdymo įstaigų ir kitų šaltinių.

Mes galime atskleisti informaciją apie Jus mūsų darbuotojams, tarpininkams, paslaugų teikėjams, tokiems kaip skolų administravimą ar išieškojimą vykdančioms įmonėms, archyvavimo paslaugas teikiančios įmonės, rinkodaros paslaugas, IT paslaugas teikiantiems asmenims ar subrangovams, olimpinių sporto šakų federacijoms, TOK, kitų šalių olimpiniams komitetams, miestų sporto skyriams, rėmėjams, jei pagrįstai reikia tiems tikslams, kaip nurodyta šiame Privatumo pranešime.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Be to, mes galime atskleisti informaciją apie Jus:

 •  jei tai turime padaryti pagal įstatymą;
 • siedami apginti savo teises ar interesus (įskaitant Jūsų duomenų pateikimą tretiesiems asmenims, siekiant išieškoti Jūsų įsiskolinimus mums);
 •  siekdami vykdyti savo, kaip TOK, įsipareigojimus;
 • siekdami tinkamai vykdyti Olimpinę chartiją.

Jūsų asmens duomenis šiame Privatumo pranešime nurodytais tikslais mes galime perduoti TOK, kurio būstinė yra Šveicarijoje, vadovaudamiesi Europos Komisijos sprendimu dėl tinkamumo (Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) 45 str. 3 d.). Be to, Jūsų asmens duomenis galime perduoti tarptautinius sporto renginius ar mokymus organizuojančių trečiųjų šalių organizaciniams komitetams, ambasadoms, kelionių agentūroms ir kita. Priklausomai nuo trečiosios šalies, duomenų perdavimo pagrindas gali būti: Europos Komisijos sprendimas dėl tinkamumo (BDAR 45 str. 3 d.), Jūsų sutikimas (BDAR 49 str. 1 d. a p.) arba sutarties vykdymas (BDAR 49 str. 1 d. b arba c p.).

Išskyrus šiame Privatumo pranešime numatytus atvejus, mes neteikiame Jūsų asmens duomenų jokioms kitoms trečiosioms šalims.

6. Jūsų asmens duomenų saugumas
Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis BDAR, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

7.  Jūsų teisės
Šiame skyriuje pateikiame informaciją apie Jūsų teises, susijusias su Duomenų valdytojų vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, ir atvejus, kada šiomis teisėmis galite pasinaudoti. Jei norite gauti daugiau informacijos apie savo teises ar jas įgyvendinti, susisiekite su mumis šiame Privatumo pranešime nurodytu el. pašto adresu.
7.1.  Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis
Siekiame, kad Jūs iki galo suprastumėte, kaip mes naudojame Jūsų asmens duomenis, ir dėl to nepatirtumėte jokių nepatogumų. Jūs galite bet kada susisiekti su mumis ir pasiteirauti, ar mes tvarkome kokius nors Jūsų asmens duomenis. Jei mes saugome ar bet kokiu būdu naudojame Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę su jais susipažinti. Norėdami tai padaryti, pateikite mums rašytinį prašymą šiame Privatumo pranešime nurodytu el. pašto adresu arba paštu.
7.2. Teisė atšaukti mums duotą sutikimą
Jei esate pateikę mums aiškų sutikimą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, jį galite bet kada atšaukti šiame Privatumo pranešime nurodytu el. pašto adresu.
7.3. Teisė ištaisyti duomenis
Jūs turite teisę prašyti mūsų ištaisyti bet kokius turimų duomenų netikslumus. Tokiu atveju mes  galime paprašyti Jūsų patvirtinti ištaisytą informaciją.
7.4. Teisė ištrinti duomenis Jūs taip pat turite teisę prašyti mūsų ištrinti Jūsų asmens duomenis. Ši teisė įgyvendinama BDAR 17 straipsnyje numatytais atvejais.
7.5. Teisė apriboti duomenų tvarkymą
 Jūs turite teisę prašyti mūsų apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba jų netvarkyti:

 • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad įsitikintumėme Jūsų asmens duomenų tikslumu, kai pateikiate pretenzijas dėl duomenų tikslumo;
 • kai mūsų vykdomas Jūsų asmens duomenų rinkimas, saugojimas arba naudojimas yra neteisėtas, tačiau nusprendžiate neprašyti ištrinti duomenų;
 • kai Jūsų asmens duomenys mums yra nebereikalingi, tačiau Jums jų reikia, kad galėtumėte nustatyti, įvykdyti arba apginti teisinį reikalavimą;
 • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad būtų nustatyta, ar mes turime svarbesnį teisinį pagrindą ir toliau tvarkyti Jūsų asmens duomenis, jei pasinaudojote savo teise išreikšti prieštaravimą dėl mūsų atliekamo asmens duomenų tvarkymo.

7.6. Teisė į duomenų perkėlimą
 
Jūs turite teisę į duomenų, kurie yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis ir, kuriuos iš Jūsų gavome Jums sutinkant arba sutarties sudarymo tikslais, perkėlimą. Jums pasinaudojus šia teise, Jūsų prašymu                                            perkelsime Jūsų pateiktų duomenų kopiją.
7.7.  Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu
 Jūs turite teisę BDAR 21 str. nustatyta tvarka nesutikti, kad mes naudotumėme Jūsų asmens duomenis, pavyzdžiui, nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu mūsų teisėto intereso pagrindu.

 

8. Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka
Savo teises galite įgyvendinti:

 • Siunčiant mums laisvos formos prašymą el. pašto adresu: dap@ltok.lt. Prašymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu arba prie prašymo turi būti pateikta asmens dokumento kopija patvirtinta notaro, tam, kad galėtume įsitikinti Jūsų tapatybe.
 • Siunčiant prašymą registruotu paštu adresu Olimpiečių g. 15, LT- 09237, Vilnius, Lietuva, prašymas turi būti pasirašytas. Prie prašymo turi būti pridėta Jūsų asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, patvirtinta notaro.
 • Savo teises galite įgyvendinti ir per atstovą. Tokiu atveju Jūsų atstovas privalo pateikti savo vardą, pavardę, kontaktinius duomenis, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą notaro, informaciją apie Jus, o būtent: vardą, pavardę, kitus duomenis, kurių pagrindu galėtumėme identifikuoti Jus, kaip duomenų subjektą, taip pat pateikti Jūsų atstovavimą pagrindžiančio dokumento kopiją, patvirtintą notaro.

Prašymas turi būti įskaitomas, pasirašytas, jame turi būti nurodytas Duomenų subjekto vardas, pavardė ir kiti duomenys pageidaujamos formos ryšiui palaikyti, informacija apie tai, kokią iš Duomenų subjekto teisių ir kokia apimtimi duomenų subjektas pageidauja įgyvendinti.

Duomenų valdytojai nepagrįstai nedelsdami, bet ne vėliau, kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo, Jums pateiks informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus Jūsų prašymą dėl Jūsų teisių įgyvendinimo. Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir gautų prašymų skaičių, minėtas terminas gali būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiams. Tokiu atveju mes Jus per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo informuosime apie tokį termino pratęsimą ir jo priežastis. Duomenų valdytojai gali atsisakyti įgyvendinti Jūsų teises tik teisės aktų numatytais atvejais.

Jei turite klausimų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, taip pat dėl Jūsų teisių įgyvendinimo arba manote, kad Jūsų, kaip Duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos, prašome nedelsiant kreiptis į mus el. paštu: dap@ltok.lt. Mes užtikriname, kad gavus Jūsų užklausą susisieksime su Jumis per pagrįstą laikotarpį ir informuosime apie užklausos nagrinėjimo eigą, taip pat priimtą sprendimą.

Jei mūsų atsakymas, sprendimas Jūsų netenkins, Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai el. paštu: ada@ada.lt, adresu: L. Sapiegos g. 17, Vilnius, Lietuva, priežiūros institucijos internetinės svetainės adresas: www.vdai.lrv.lt.
 

9.  Privatumo pranešimo pakeitimai
Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šį Privatumo pranešimą. Toks atnaujintas ar pakeistas Privatumo pranešimas įsigalios nuo jo paskelbimo mūsų Interneto svetainėje datos. Rekomenduojame susipažinti su naujausia Privatumo pranešimo versija.

Privatumo pranešimas paskutinį kartą atnaujintas 2021-04-30.