logo
days
hours
mins
secs

Support

Pastaraisiais metais visos Europos sporto suinteresuotosios šalys skyrė nemažai dėmesio dvigubos karjeros idėjai. Tą lėmė augantis susirūpinimas, jog jauniems elitiniams sportininkams, aktyviai dalyvaujantiems varžybose, tapo vis sudėtingiau derinti sportą ir mokymąsi, todėl dažnai kyla rimtų iššūkių jų gyvenimo būdui ir tolesnės karjeros planavimui po profesionalios sportinės veiklos pabaigos. Ankstesnio visos Europos tyrimo („Jaunų sportininkų mokymasis, galutinė ataskaita, atlikta PMP bendradarbiaujant su Lafboro universiteto Sporto ir laisvalaikio strategijos institutu“, angl. „Education of young sportspersons, Final Report, PMP in partnership with the Institute of Sport and Leisure Policy, Loughborough University“) rezultatai aiškiai pabrėžė, jog elitiniams sportininkams dėl taikomų intensyvaus treniravimosi ir dalyvavimo varžybose reikalavimų dažnai sunku užtikrinti sportinės ir akademinės veiklos bei asmeninio gyvenimo pusiausvyrą.

Šis iššūkis aktualus ir dabar, nes daugelyje valstybių narių ir sporto šakų dvigubos karjeros galimybės yra dar vis santykinai naujas dalykas. Tose valstybėse narėse, kur tokios galimybės jau kurį laiką vystomos, kartais trūksta tvirtų sporto sistemos ir švietimo sektoriaus arba darbo rinkos susitarimų. Taip pat kartais jose nėra tinkamos teisinės sistemos arba tvarios valstybinės politikos.

2007 m. Europos Komisija Baltojoje knygoje dėl sporto pabrėžė, kaip svarbu kuo anksčiau užtikrinti jauniems sportininkams dvigubos karjeros mokymus, kad būtų galima užtikrinti sportininkų, baigusių sportinę karjerą, reintegraciją į darbo rinką. Europos Komisijos atliktas jaunų sportininkų tyrimas atskleidė, jog 76 proc.  sportininkų jaučia nerimą dėl perėjimo nuo sporto prie mokymosi arba prie profesionalios karjeros. Tik 10 proc. sportininkų, pasisakiusių A2B apklausoje („Athletes-to-Business“, 2011 m. kovas, Europos Komisijos vardu), dalyvavo karjeros programoje. Dažnai sportininkai net nežino apie esamas iniciatyvas arba neranda jiems prieinamų ar juos dominančių programų. Dvigubos karjeros strategija turėtų tapti šių apribojimų ir problemų atsvara.

2013 m. Europos Komisija išleido „EU Guidelines on Dual Careers of Athletes“ (liet. „ES rekomendacijos dėl dvikryptės sportininkų karjeros“), kuriose pabrėžiama, kaip svarbu sukurti politikas tokioms galimybėms užtikrinti. Tačiau šiame dokumente taip pat rašoma, jog daugumoje valstybių narių ir sporto šakų tokios galimybės yra dar vis santykinai naujas dalykas, o tais atvejais, kai jos jau kurį laiką vystomos, kartais trūksta tvirtų sporto sistemos ir švietimo sektoriaus arba darbo rinkos susitarimų. Nepaisant to, Komisijos komunikate aprašomi įvairūs būdai, kuriais sportas gali prisidėti prie strategijos „Europa 2020“ tikslų įgyvendinimo, bei teigiama, jog: „Sportas turi stiprų potencialą prisidėti prie išmanaus, tvaraus ir visaapimančio augimo bei naujų darbo vietų kūrimo dėl savo teigiamo poveikio socialinei įtraukčiai, švietimui, treniravimuisi ir visuomenės sveikatai“.

Tarptautiniai tyrimai atskleidė, kad kasmet iš sporto pasitraukia trečdalis visų 10–17 m. amžiaus grupės sportininkų, manančių, jog sportas atima per daug jų laiko ir neleidžia siekti kitų gyvenimo tikslų (pvz., mokytis). Dėl šios priežasties būtina skirti daugiau dėmesio sportininkų dviguboms karjeroms koordinuoti ir remti, kad jauni talentingi žmonės liktų tiek sporto, tiek švietimo sistemose ir būtų informuoti apie dvigubos karjeros pranašumus. Šis procesas padidins jaunų sportininkų atsakingumą ir tuo pat metu leis jiems sužinoti apie dvigubos karjeros pranašumus. Nėra vieningo visiems rekomenduotino modelio, kaip įtraukti visas susijusias politikos sritis į dvigubos karjeros sistemą, ir neįmanoma apibrėžti, kuris sektorius turėtų imtis vadovauti koordinavimo procesui.

Šiame kontekste dvigubos karjeros valdymas yra susijęs su laikotarpiu, per kurį asmenys suderina savo mokslinę/profesinę karjerą su profesionaliu sportu. Šis laikotarpis gali trukti nuo kelių mėnesių iki keliolikos metų ir persidengti su privalomuoju mokykliniu lavinimu (tokių ankstyvos specializacijos sporto šakų kaip gimnastika atveju), neprivalomuoju mokykliniu lavinimu (įskaitant aukštojo mokslo ir profesinio rengimo bei mokymo sektorių) iki tol, kol užtikrinama po-sportinė karjera. Dėl šios priežasties sėkmingas švietimo, rengimo arba darbo su sportu derinys gali padėti asmeniui pasiekti visą savo potencialą.

Dvigubos karjeros atveju, Lietuvos ir Estijos sportininkams trūksta žinių, informacijos ir švietimo. Maža to, treneriai, sporto klubai ir net tėvai daro jauniems sportininkams didelį spaudimą ir skatina siekti kuo aukštesnių rezultatų, tačiau niekas nepagalvoja, ką šie jauni sportininkai darys pasibaigus jų karjerai arba patyrę traumą, užkertančią kelią tęsti sportinę karjerą.

Įgyvendinamo projekto „Second turn – employability after the sport“ (liet. „Antrasis posūkis – galimybės įsidarbinti po sportinės karjeros“) (toliau – SUPPORT) paskirtis – per ryšių mezgimą ir gerųjų praktikų identifikavimą bei dalijimąsi jomis sukurti orientavimo ir konsultavimo karjeros klausimais sistemą Lietuvoje ir Estijoje, kur dvikryptės karjeros tema dar tik pradedama vystyti, o teorinės struktūros bei praktinio jos įgyvendinimo poreikis – itin svarbus norint paskatinti jaunus ir brandžius profesionalius sportininkus siekti savo potencialo ir sėkmės tiek mokslo, tiek sporto srityse. Jo tikslas –sukurti dvigubos karjeros rėmimo struktūrą, kuri būtų pagrįsta pripažintu bei sustiprintu akademinio lankstumo bei suvokimo lygiu ir leistų sportininkams derinti mokymosi veiklą su įtempta sportine darbotvarke.

Šiuo projektu pagrindinis dėmesys bus skiriamas ES politikos dokumentų, susijusių su sporto sritimi, ir kitų susijusių politikos sričių, pvz., Tarybos rezoliucijų ir išvadų, rekomendacijų, veiklos ir darbo planų, strategijų ir pan. (pvz., ES rekomendacijų dėl dvikrypčių sportininkų karjerų, Europos Sąjungos darbo plano sporto srityje, Europos Komisijos tyrimo dėl jaunų sportininkų rengimo, Tarybos išvadų dėl verslumo švietimo ir mokymo srityje) įgyvendinimo užtikrinimui.

SUPPORT projekto tikslas – paskelbti teorinę dvigubos karjeros politikos struktūrą, kuri užtikrintų tvirtą teorinį pagrindą praktinei dvigubos karjeros veiklai ir programai.

SUPPORT projekto tikslinė grupė –sportininkai, pasirinkę sportą kaip savo pagrindinį karjeros tikslą.

Dėl šios priežasties bendri SUPPORT tikslai yra tokie:

  • skatinti ir remti gerąjį valdymą sporto ir dvigubos sportininkų karjerų srityse;
  • bendrauti su suinteresuotosiomis šalimis ir stiprinti bendradarbiavimą dvigubos sportininkų karjeros srityje;
  • skatinti bei identifikuoti gerąsias praktikas dvigubos sportininkų karjeros srityje ir jomis dalytis;
  • padėti sportininkams nuo sporto pereiti prie naujų karjeros galimybių darbo rinkoje.

Konkretūs SUPPORT uždaviniai:

  • paskelbti teorinę dvigubos karjeros politikų struktūrą valstybėse partnerėse;
  • parengti dvigubos karjeros planą karjeros orientavimo ir konsultavimo sistemai;
  • parengti praktinius veiksmus dvigubos karjeros orientavimo ir konsultavimo sistemai.

Logosbeneficaireserasmusleft En 1 920x202

Projekto partneriai:

  • Estijos nacionalinis olimpinis komitetas
  • Vokietijos nacionalinis olimpinis komitetas
  • Sporto klubas „Tritonas“

Support Partneriai 920x200

Information about the project in English.